MALO PODUZETNIŠTVO U POREČU I KAKO MU POMOĆI

Malo poduzetništvo u Poreču I KAKO MU POMOĆI

 

Naša opredjeljenja u vezi maloga gospodarstva su snažna podrška malom gospodarstvu jer je malo gospodarstvo osnova za naš budući razvoj. Cijela naša gospodarska politika treba u najvećoj mjeri biti usmjerena ka razvoju maloga gospodarstva kako bi pomogli razvitku društva sa jakim i uspješnim lokalnim, domaćim malim gospodarskim subjektima, a ne velikog kapitala, „no name“  kapitala, kapitala koji ima centre moći negdje drugdje i kapitalu koji ima samo jedan cilj – PROFIT.

Razmišljanja o takvoj novoj gospodarskoj politike daju se u nastavku:

NOVA STRATEGIJA RAZVOJA I PODRŠKE MALOM PODUZETNIŠTVU I POTPUNA  ORJENTACIJA MALOM PODUZETNIŠTVU:

 • MALO PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO TREBA  POSTATI  GLAVNA STRATEGIJA NAŠE GOSPODARSKE I RAZVOJNE POLITIKE

 • RAZVIJAJMO NAŠ GRAD PO MJERI NAŠEGA ČOVJEKA, MLADIH, RADNIKA, MALOG PODUZETNIKA, UMIROVLJENIKA

 • POTPUNA ORJENTACIJA PREMA GRAĐANU, DOMAĆEM ČOVIKU JER MI POSTOJIMO SA OSNOVNOM SVRHOM DA SLUŽIMO NAŠIM GRAĐANIMA, NE VELIKOM KAPITALU ILI RAZNIM CENTRIMA MOĆI

 • DISTANCIRAJMO SE OD VELIKOG KAPITALA KOLIKO JE TO MOGUĆE I REALNO, VELIKI KAPITAL IMA SVOJE INTERESE, INTERESE SVOJIH VLASNIKA KAO PRIORITET SVOGA DJELOVANJA. TO NISU UVIJEK I NEMINOVNO I INTERESI NAŠIH GRAĐANA.

Teze za novu gospodarsku strategiju:

 • Istri trebaju nova radna mjesta, novi razvoj,  novi javni prihodi
 • Sve je više nezaposlenih, mladi koji završavaju škole nemaju se gdje zapošljavati, ne vraćaju se, nema perspektive pa promišljati treba takav razvoj koji će omogućiti zapošljavanje naših mladih ali i koji će davati snažnu podršku mladim da otvaraju svoja poduzeća i obrte i da im to osigurava sigurnu egzistenciju i da od o toga dobro žive
 • Ta situacija neće se riješiti sama od sebe,a neki novi veliki razvoj i nova zapošljavanja nije ni za očekivati od velikih poduzeća koja svoju profitabilnost grade na otpuštanju, a ne zapošljavanju radnika. Njihovi koncepti su smanjivanje broja zaposlenih, rad u sezoni kada su najviše cijene, što više stalnih sezonaca, sezonaca sl.
 • Naš novi koncept je potpuna orijentacija na mala poduzeća i obrte, naše malo gospodarstvo, posebno na podršku mladima koji otvaraju ili žele otvoriti svoja poduzeća I obrte
 • Jedino naše malo gospodarstvo  može, ako mu se da podrška, ako mu se da prilika, ako to postane naša strategija, zaposliti nove ljude, omogućiti razvoj, proširiti poslovanje na cijelu godinu i učiniti naše društvo razvijenijim i bogatijim.
 • Zato podrška malom poduzetništvo treba postati  prioritet naše razvojne politike, a naš mali poduzetnik postaje centar interesa i  podrške lokalne politike I šire, posebno politike Grada Poreča.
 • Zajedno, mali poduzetnici i lokalna politika mogu  pokrenuti razvoj našega grada kako su to učinile mnoge male sredine u Austriji, Italiji i sl. bez oslonca na velike svjetske korporacije i veliki kapital, koliko je to moguće.
 • Promjena za koju se zalažemo obuhvatiti će  aktiviranje zamrznutih resursa države i našega grada u funkciji novoga zapošljavanja i razvoja maloga
 • Osmisliti ćemo bolje modele razvoja i rasta, modele za našega građana, za mlade, poduzetnika. STOP PRODAJI PREOSTALIH JAVNIH RESURSA VELIKOM KAPITALU. SVI RESURSI TREBAJU OSTATI JAVNI I U NAJVEĆOJ MJERI U FUNKCIJI MALOME GOSPODARSTVU KOJEMU ISTI TREBAJU OMOGUĆITI USPJEŠNO POSLOVANJE, RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA. POSEBNA PODRŠKA MLADIM PODUZETNICIMA, ŽENAMA I START UP PODUZEĆIMA
 • Osmisliti ćemo nove modele pomoći i udruživanja poljoprivrednih proizvođača sa ciljem da se na našem području proizvodi naša kvalitetna hrana i da se ista prodaje u našim hotelima, restoranima i našim butigama. Građani i turisti moraju jesti kvalitetnu hranu koja je proizvedena na našem području. Sve resurse u poljoprivredi treba treba aktivirati, zemlja treba biti obrađena a naši poljoprivrednici trebaju imati koristi od toga. Državna poljoprivredno zemljište treba biti dodijeljeno seljacima a ne da propada kao što je to sada slučaj. Grad Poreč i njegove institucije u duhu nove gospodarske politike mora voditi cijeli proces i organizirati poljoprivrednike, mora biti njihov servis, da bi se prethodno navedeno postiglo. Poreč je nekada proizvodio svoju hranu pa tako to može i u buduće
 • Provoditi ćemo konkretne programe razvoja i podrške malom gospodarstvu kao npr. otvaranje poduzetničkog inkubatora u gradu, osnivanje Fond za financiranje i jamstva mladim poduzetnicima , otvaranje javno-privatnih poduzetničkih oblika po modelu „Mon Perin“ u gradu. Otvaranje difuznog hotela u gradu, aktiviranje zone „Peškera“ u korist maloga poduzetništva i potreba građana, aktiviranje zone Saladinka – Sveti Martin u korist malih poduzetnika, aktiviranje velikog gospodarskog resursa Červar porta u korist malih poduzetnika i građana
 • Posebno se zalažemo za modele gdje će naši građani zajedno sa gradom ulaziti u poduzetničke investicije, na temelju dobro pripremljenih programa, u novim investicijama kao što je „Peškera“, ali i u reznim manjim programima u starogradskoj jezgri, u Červar portu, u zoni Saladinaka – Sveti martin i na drugim područjima
 • Grad Poreč, zaposleni, poduzetnici u svojevrsnom obliku javno – privatnog partnerstva i trebaju se organizirati i poduzeti aktivnosti da se vrati Agrolaguna u naše lokalne ruke!. Mi građani smo Agrolagunu stvarali, najviše oni koji su u njoj marljivo radili. Također Agrolaguna je počela od Cantine sociale cooperativa di Parenzo i nikada nitko nije uvažio njihova osnivačka prava još iz 1930.g. U inicijativu se treba uključiti i gradonačelnik , a inicijativu treba nositi Grad Poreč jer jedino tako može uspjeti. Sada je vrijeme da građani Poreča okrenu ploču i da vrate ono što je njihovo a sve na temelju nove gospodarske strategije koja je okrenuta ka interesima naših građana i poduzetnika.
 • Promjena za koju se zalažemo obuhvaća I javno-privatno partnerstvo u izgradnji stanova za mlade i socijalu  za najam – u starogradskoj jezgri na povoljnim lokacijama u gdje postoji mogućnost i aktiviranjem tavana u vlasništvu grada  sl.
 • Promjena se odnosi i na uvođenje stimulaciju poduzetnika za cjelogodišnje poslovanje kroz smanjenje najamnina, besplatne terase u zimskim mjesecima, davanje mladim poduzetnicima poslovne prostore u gradu po konceptu poduzetničkog inkubatora uz najpovoljnije uvjete.
 • Organizirati ćemo male poduzetnika u klastere I druge asocijacije, te   promjena politike sadašnjih asocijacija u korist malih poduzetnika (TZ, Obrtnička, gospodarska komora). To moraju postati, moraju biti asocijacije malih poduzetnika jer njima treba pomoć, njih treba udruživati, okupljati, stimulirati, organizirati.

Nećemo bespogovorno pogodovati velikom kapitalu već ćemo razvijati partnerske odnose, a veliki kapital posebno u turizmu, našoj najprofitabilnijoj djelatnosti mora više participirati u javnim potrebama ovoga grada i direktno i indirektno. Partnerski odnos sa velikim poduzećima znači:

1. VELIKA PODUZEĆA TREBAJU RAZVIJATI KONCEPT CJELOGODIŠNJEG (MAKSIMALNOG) POSLOVANJA– razvijati cjelogodišnje poslovanje u svim kapacitetima koji imaju za to mogućnosti uvodeći koncept maksimalnog poslovanja kroz:

 • razvijanje novih programa (sport, kongresi, gosti treće dobi i sl.)
 • suradnje sa putničkim agencijama koje mogu popunjavati kapacitete u vansezonskim mjesecima.

Interes našega grada i šire je da se maksimalno koriste:

 • javni resursi,
 • komunalna i druga infrastruktura,
 • da se zapošljavaju naši građani,
 • da se poslovanje razvija cijele godine

da cijela zajednica ostvaruje iz turističkog poslovanja svoje interese a to znači dobra i sigurna radna mjesta i  kvalitetniju egzistenciju. Mala i srednja poduzeća moraju moći od svog poslovanja normalno funkcionirati i ostvarivati pozitivne efekte poslovanje, a to je jedino moguće uz cjelogodišnje poslovanje.

 

2. VELIKA PODUZEĆA ĆE POMAGATI  SOCIJALI, KULTURI, SPORTU, OBRAZOVANJU, ZDRAVSTVU – Velika su poduzeća dio naše sredine, posluju u našoj sredini, zarađuju u našoj sredini i nužno je da pomažu u funkcioniranju javnih potreba, da pomažu institucije, ustanove, udruge, klubove i sl., da žive i posluju sa nama građanima Poreča.

3. VELIKA PODUZEĆA ĆE VODITI POLITIKU AKTIVNOG ZAPOŠLJAVANJA – Velika poduzeća trebaju imati strategiju zapošljavanja novih djelatnika (ako je to moguće), a ne da osnovna politika bude što manje novih djelatnika, što više sezonskih radnika i otpuštanje djelatnika odmah nakon špice turističke sezone.

Javni resursi koje velika poduzeća koriste u turističkom poslovanju trebaju nositi njima korist, ali i cijeloj zajednici, posebno našim građanima koji su nezaposleni ili rade svega par mjeseci kao sezonci.

4. VELIKA PODUZEĆA TREBAJU REINVESTIRATI DOBITII UKUPNU AKUMULACIJU NA NAŠEM PODRUČJU –velika poduzeća bi, najvećim djelom, ostvarenu dobit trebala reinvestirati na našem području (gdje je ta dobit i uz pomoć javnih resursa i ostvarena), a ne da se ta dobit u cijelosti ili najvećoj mjeri investira na druga područja i odljeva iz naše sredine.

Reinvestiranje ostvarene dobiti na našem području pomoglo bi malim i srednjim poduzećima, pomoglo bi javnim interesima i javnim prihodima i pomoglo bi novom zapošljavanju.

5. VELIKA PODUZEĆA ĆE PROVODITI POLITIKU GOSPODARSKE PODRŠKE I ANGAŽIRANJA DOMAĆIH PODUZEĆA ZA POSLOVNE POTREBE I INVESTICIJE – Velika poduzeća bi trebala nastojati (u što većoj mjeri) angažirati domaća mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Poreču, na Poreštini , u Istri za radove i usluge u investicijama, održavanju, opskrbi, prijevozu, raznih usluga i sl.

Takva bi politika pomogla izlasku iz krize, novom zapošljavanju i gospodarskom rastu.

Jedino na takav način, sinergijom poslovanja velikih poduzeća, grada i maloga poduzetništva u cilju jedinstvene gradske gospodarske politike i uz puno uvažavanje interea naših građana i posebno naših malih poduzetnika možemo postići bolje rezultate, brži razvoj i otvoriti perspektive boljega života za sve naše građane, posebno za mlade.

Koalicija Zajedno možemo više – vijećnik Stevo Žufić

2 thoughts on “MALO PODUZETNIŠTVO U POREČU I KAKO MU POMOĆI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *