PRODUŽENJE TURISTIČKE SEZONE U GRADU POREČU

 

PRODUŽENJE TURISTIČKE SEZONE U GRADU POREČU

Inicijativa za izradu Programa produženja turističke sezone u Gradu Poreču

Na moju inicijativu na Gradskom vijeću smo još 2015.g. zaključili da će se pristupiti izradi Programa produženja turističke sezone. No, gradonačelnik ni gradske službe, a još manje Turistička zajednica ili neki drugi nadležan subjekt ili  kojim čudom turistička poduzeća, nisu pokrenuli to pitanje i nisu inicirali posebnu točku ili posebnu tematsku sjednicu Gradskoga vijeća

Zbog toga sam kao daljnju inicijativu da bi se sjednica Gradskoga vijeća održala i da bi se pitanju turističke sezone koja je prekratka uopće razgovaralo sam predložio draft Programa Poreč 365 – Program produženja turističke sezone u predsezoni i posezoni, djelom i sa cjelogodišnjim turističkim poslovanjem. Program Poreč 365 sam dostavio gradonačelniku Grada Poreča sa inicijativom, kada već gradske službe nisu ništa pripremile, da se sazove sjednica Gradskoga vijeća na temelju ovoga moga materijala i da se otvori rasprava o problemu prekratke turističke sezone i totalnog mrtvila koje u Poreču traje najmanje 6 mjeseci.

Dokument koji sam dostavio sam osobno izradio i treba ga shvatiti kao draft dokument koji treba mijenjati i dopunjavati na nadležnom Odboru za gospodarstvo i od drugih potencijalnih dionika u izradi tako važnoga materijala, no od nečega treba početi pa sam ja u taj dokument ugradio moju viziju kako bi program produženja trebao izgledati.

Predložio sam  da se kako je i na Gradskom vijeću zaključeno od strane Odbora za gospodarstvo pristupi izradi takvoga Programa sa ciljem konačnog usvajanja na Gradskom vijeću Grada Poreča i što je još važnije, sa ciljem dugoročnog provođenja tako usvojenoga programa u cilju produženja turističke sezone i većim efektima od turističkog poslovanja van ljetnih mjeseci.

Moja inicijativa, bez obzira na obavezu postupanja gradonačelnika i predsjednika Gradskoga vijeća po zaključku Gradskoga vijeća i po inicijativi vijećnika na temelju Poslovnika o radu Gradskoga vijeća i Statuta Grada Poreča, naišla je na totalno ignoriranje i uobičajenu šutnju koja je prisutna i kod drugih inicijativa koje smo  ja ili drugi oporbeni vijećnici davali.

Nažalost, postupajući na taj način čini se šteta poduzetnicima ali i svim građanima Poreča jer sa dobrim programom produženja turističke sezone mogli bi poslovati u dobroj mjeri, koliko je to realno moguće, cijelu godinu a ne samo par ljetnih mjeseci. Ovako smo prepušteni da nam turističku sezonu određuju Plava laguna i Valamar , a mi svi mali poduzetnici i svi građani na takav način i uz totalnu pasivnost gradonačelnika i Grada Poreča postajemo samo obični statisti.

Draft prijedlog Programa Poreč 365 – Program produženja turističke sezone u predsezoni i posezoni, djelom i sa cjelogodišnjim turističkim poslovanjem možete pogledati na slijedećem linku – Program Poreč 365 end

Vijećnik Stevo Žufić, travanj 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *